Whitetail Paradise Farm
Okeechobee, Florida
Day

August 1, 2017