Whitetail Paradise Farm
Okeechobee, Florida
Day

August 16, 2016