Whitetail Paradise Farm
Okeechobee, Florida
Day

August 2, 2017