Whitetail Paradise Farm
Okeechobee, Florida
Day

September 5, 2017