Whitetail Paradise Farm
Okeechobee, Florida
Day

September 8, 2016